PEGAZ PFRON - dofinansowania praw jazdy, komputera i aut

Ogłoszenia na temat forum, planowanych zmian, propozycje nowych kategorii głównych, ...
marcin ml
Aktywista
Posty: 572
Rejestracja: pn 18 cze, 2007 11:38
Lokalizacja: Kraków

PEGAZ PFRON - dofinansowania praw jazdy, komputera i aut

Post autor: marcin ml » śr 13 maja, 2009 13:34

Z uwagi na zaprzestanie realizacji programu "Sprawny dojazd" PFRON poniżej ciekawe informacje o ciekawych projektach


Terminy przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w ramach realizacji programów ?Pegaz 2003? oraz ?Komputer dla Homera 2003?

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala następujące terminy przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w ramach realizacji programu ?Pegaz 2003?:

1. Obszar A ? dofinansowanie zakupu/montażu oprzyrządowania samochodu - od dnia 04 maja do dnia 05 czerwca 2009 roku,
2. Obszar B ? dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego - od dnia 4 maja do 5 czerwca 2009 roku,
3. Obszar C ? dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - od dnia 04 maja do dnia 5 czerwca 2009 roku,
4. Obszar D ? dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w trybie ciągłym, nie później niż do dnia 30 listopada 2009 roku,
5. Obszar E ? dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B - od dnia 4 maja do 5 czerwca 2009 roku.

Terminy przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w ramach realizacji programu ?Komputer dla Homera 2003?

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala termin przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w ramach realizacji programu ?Komputer dla Homera 2003? od dnia 04 maja do dnia 05 czerwca 2009 roku.

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/60 ... ramow.html


pozdrawiamy i w razie pytań prosimy o kontakt
1% podatku - mukowiscydoza
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
KRS 0000097900
htttp://www.mukowiscydoza.pl
http://www.mukowiscydoza.pl/index.php/1 ... dacji.html
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=2392

danula
Aktywista
Posty: 789
Rejestracja: czw 24 lis, 2011 18:53

Re: PEGAZ PFRON - dofinansowania praw jazdy, komputera i aut

Post autor: danula » wt 23 paź, 2012 09:27

Czy ktoś starał się o dofinansowanie do zakupu komputera w ramach barier w komunkowaniu się w PCPR? I z jakim skutkiem?

helfajer
Aktywista
Posty: 677
Rejestracja: pn 03 maja, 2010 22:22
Lokalizacja: Smolarnia / opolszczyzna
Kontakt:

Re: PEGAZ PFRON - dofinansowania praw jazdy, komputera i aut

Post autor: helfajer » wt 23 paź, 2012 11:00

Ja, 3 lata temu. Ze skutkiem pozytywnym. Ogólnie wyglądało to tak, że w maju/czerwcu złożyłem do PFRON wniosek na dofinansowanie, decyzję dostałem pod koniec listopada, a sprzęt zakupiłem ostatecznie w połowie grudnia. Pół roku to długo, minusem tak długiego oczekiwania było to, że kupiłem inny sprzęt niż pierwotnie był ujęty we wniosku.
Mukowiscydoza jest jak alkohol ... Ja ją w twarz ... Ona mnie na ziemię. Ale codziennie rano wstaję i leję ją dalej!

3 x "A" - Agitacja, Agitacja i jeszcze raz Agitacja - http://www.muko.smolarnia.org

danula
Aktywista
Posty: 789
Rejestracja: czw 24 lis, 2011 18:53

Re: PEGAZ PFRON - dofinansowania praw jazdy, komputera i aut

Post autor: danula » czw 25 paź, 2012 09:46

Udało się ! Czekałam 2 dni od złożenia i dostalismy 1500zl na komputer :-D

nowy11
Posty: 3
Rejestracja: wt 06 sie, 2013 01:15

Re: PEGAZ PFRON - dofinansowania praw jazdy, komputera i aut

Post autor: nowy11 » wt 06 sie, 2013 01:47

Nie myslałem, że w tym kraju tak szybko można załatwić jakies pieniądze od państwa :)

danula
Aktywista
Posty: 789
Rejestracja: czw 24 lis, 2011 18:53

Re: PEGAZ PFRON - dofinansowania praw jazdy, komputera i aut

Post autor: danula » sob 17 sie, 2013 17:51

http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/proj ... slug/n3vnm
Projekt pn. "Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II"
"........W ra­mach pro­jek­tu wspar­ciem zo­sta­nie ob­ję­tych 300 wy­bra­nych Po­wia­to­wych Urzę­dów Pracy, Ośrod­ków Po­mo­cy Spo­łecz­nej oraz Cen­trów Po­mo­cy Ro­dzi­nie. Ze wzglę­du na pro­za­trud­nie­nio­wy cha­rak­ter Po­wia­to­we Urzę­dy Pracy będą sta­no­wić 55% au­dy­to­wa­nych pod­mio­tów.

Pro­jekt pn. „Wspar­cie osób nie­peł­no­spraw­nych w swo­bod­nym do­stę­pie do in­for­ma­cji i usług za­miesz­czo­nych w In­ter­ne­cie II” to już druga edy­cja tak kom­plek­so­wo re­ali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu w Pol­sce. Biorą w nim udział te­ste­rzy z róż­ny­mi ro­dza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści: nie­wi­do­mi, słabo wi­dzą­cy, nie­sły­szą­cy, słabo sły­szą­cy, nie­peł­no­spraw­ni ru­cho­wo, osoby dys­lek­tycz­ne oraz osoby z ogra­ni­cze­nia­mi w ro­zu­mie­niu tre­ści. Tak do­bra­ny ze­spół daje gwa­ran­cję spraw­dze­nia da­ne­go ser­wi­su pod kątem do­stęp­no­ści dla każ­de­go użyt­kow­ni­ka bez wzglę­du na ro­dzaj i sto­pień jego nie­peł­no­spraw­no­ści.

Ak­tu­al­ny stan praw­ny ob­li­gu­je wszyst­kie in­sty­tu­cje pu­blicz­ne do do­sto­so­wa­nia swo­ich sys­te­mów te­le­in­for­ma­tycz­nych, w tym ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych, dla użyt­kow­ni­ków

z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Dzia­ła­nia w tym ob­sza­rze bę­dzie mu­sia­ło pod­jąć wiele in­sty­tu­cji. Jak po­ka­zu­ją cho­ciaż­by wy­ni­ki pierw­szej edy­cji pro­jek­tu „Wspar­cie osób nie­peł­no­spraw­nych w swo­bod­nym do­stę­pie do in­for­ma­cji i usług za­miesz­czo­nych w In­ter­ne­cie” pro­blem nie­do­stęp­no­ści do­ty­czy ser­wi­sów na każ­dym po­zio­mie (cen­tral­nym, rzą­do­wym, sa­mo­rzą­do­wym).

Wię­cej na temat do­stęp­no­ści ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych na stro­nie pro­jek­tu: www.​dostepnestrony.​pl oraz na stro­nie Fa­ce­bo­ok........."

ODPOWIEDZ